Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(9)
1
ZARZĄDZENIE Nr 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Lingwistyki Stosowanej ds. Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów
20182018-01-22
2
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Błaszczak pt.: „Analiza łączliwości leksykalnej w ujęciu leksykograficznym (na przykładzie nazw barw w języku polskim i angielskim)”
20182018-01-23
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marzeny Grzybowskiej i wyznaczenia promotora
20182018-01-23
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Alicji Maliszewskiej i wyznaczenia promotora
20182018-01-23
5
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek za godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2017/2018

20182018-01-23
6
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-23
7
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana prowadzonym w Instytucie komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
20182018-01-23
8
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-23
9
ZARZĄDZENIE Nr 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Rusycystyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-30
zwiń Rok : 2017 ‎(126)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie panu dr. hab. Pawłowi Zimniakowi tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-01-24
2
UCHWAŁA nr 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Pawłowskiego
20172017-01-24
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Volhy Tratsiak pt.: „Айконімы польска-беларускага памежжа”.
20172017-01-24
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Volhy Tratsiak pt.: „Айконімы польска-беларускага памежжа”
20172017-01-24
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-24
6
ZARZĄDZENIE Nr 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS Uniwersytetu Warszawskiego
20172017-01-02
7
ZARZĄDZENIE Nr 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Rusycystyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
20172017-02-07
8
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Figla pt.: „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku”.
20172017-02-21
9
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Figla pt.: „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku”.
20172017-02-21
10
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Jędrzejczyk i wyznaczenia promotora
20172017-02-21
11
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w zasadach rekrutacji na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych I  i  II stopnia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w  roku akademickim 2017/2018.
20172017-02-21
12
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
20172017-02-21
13
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego dla Wydziału Lingwistyki Stosowanej
20172017-02-21
14
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów III stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2017/2018
20172017-02-21
15
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych I  i  II stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w  roku akademickim 2018/2019.
20172017-02-21
16
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i  cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w  roku akademickim 2017/2018.
20172017-02-21
17
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I  i   II stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2017/2018.
20172017-02-21
18
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Irynie Betko, wyznaczenia dziesięciu kandydatów na recenzentów
20172017-03-21
19
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania pani dr Svitlanie Romaniuk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
20172017-03-21
20
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Giuli Cilloni-Gaździńskiej pt.: „Neera e il fantasmato della scrittrice ottocentesca: sintomi e strategie” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
20172017-03-21
21
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Julii Damm-Zieji pt.: „Структура литературных героев в историческом романе В. Я. Брюсова Огненный ангел” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
20172017-03-21
1 - 30Dalej