Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(57)
1
ZARZĄDZENIE Nr 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Lingwistyki Stosowanej ds. Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów
20182018-01-22
2
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Błaszczak pt.: „Analiza łączliwości leksykalnej w ujęciu leksykograficznym (na przykładzie nazw barw w języku polskim i angielskim)”
20182018-01-23
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marzeny Grzybowskiej i wyznaczenia promotora
20182018-01-23
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Alicji Maliszewskiej i wyznaczenia promotora
20182018-01-23
5
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek za godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2017/2018

20182018-01-23
6
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-23
7
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana prowadzonym w Instytucie komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
20182018-01-23
8
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-23
9
ZARZĄDZENIE Nr 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Rusycystyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-30
10
UCHWAŁA nr 8 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Karpińskiego
20182018-02-20
11
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Kurczak i wyznaczenia promotora
20182018-02-20
12
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
20182018-02-20
13
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2018/2019
20182018-02-20
14
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o likwidację w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej od roku akademickiego 2018/2019 Studiów Podyplomowych „Specjalizacja Nauczycielska – Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych”
20182018-02-20
15
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o likwidację w Instytucie Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019 Studiów Podyplomowych „Polszczyzna a przekład”
20182018-02-20
16
UCHWAŁA nr 14 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Janiny Mołczanow
20182018-03-20
17
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Błaszczak stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo.
20182018-03-20
18
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdzie Żelazowskiej-Sobczyk pt.: „Polskie i angielskie opisy przypadków medycznych w ujęciu konfrontatywnym na przykładzie tekstów otorynolaryngologicznych”
20182018-03-20
19
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdy Żelazowskiej-Sobczyk pt.: „Polskie i angielskie opisy przypadków medycznych w ujęciu konfrontatywnym na przykładzie tekstów otorynolaryngologicznych”
20182018-03-20
20
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marii Nikishiny i wyznaczenia promotora
20182018-03-20
21
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Dominika Kudły i wyznaczenia promotora
20182018-03-20
22
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Martyny Sienkiewicz i wyznaczenia promotora
20182018-03-20
23
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nostryfikowania stopnia i dyplomu doktora nauk filologicznych nadanego panu dr. Evgenijowi Nikolskiemu przez Twerski Państwowy Uniwersytet w Rosji i uznania za równoważny ze stopniem i dyplomem doktora habilitowanego nauk humanistycznych nadawanym w Polsce

20182018-03-20
24
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
20182018-03-20
25
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie likwidacji na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Pracowni Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii
20182018-03-20
26
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów III stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2018/2019
20182018-03-20
27
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości stawek za godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2017/2018

20182018-03-20
28
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie i planie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim prowadzonym w Katedrze Białorutenistyki
20182018-03-20
29
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studia nad
słowiańszczyzną wschodnią specjalność ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim prowadzonym w Katedrze Ukrainistyki
20182018-03-20
30
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/2020
20182018-03-20
1 - 30Dalej